Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Feb 2020

sun
mon
tue
wed
thu
fri
sat

Please select the highlighted brahmotasavam dates to get sevas and timings details ...

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

For the day

No Data

Sri Kannappa Dwajarohanam

morning seva

Sri Kannappa Dwajarohanam at 4.00 PM

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 1 - Feb 16th ,2020 (Sunday)

Sri Kannappa Dwajarohanam - Ankurarpanam

Watch this space for more details

evening seva

Sri Kannappa Dwajarohanam at 4.00 PM

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 1 - Feb 16th ,2020 (Sunday)

Sri Kannappa Dwajarohanam - Ankurarpanam

Watch this space for more details

Sri Swamyvari DwajarohanamDeva Rathri

morning seva

vendi ambari

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 2 - Feb 17 th ,2020 (Monday)

Morning - 10 AM - Vendi Ambari - Vahana Seva

Watch this space for more details

evening seva

vendi ambari

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 2 - Feb 17 th ,2020 (Monday)

Night - 9 PM - Vendi Ambari - Vahana Seva

Watch this space for more details

2nd TirunalluBhutha Rathri

morning seva

Suryaprabha - Chapparam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 3 - Feb 18 th ,2020 (Tuesday)

Morning - 9:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Bhutha - Chiluka

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 3 - Feb 18 th ,2020 (Tuesday)

Night - 9:00 PM

Watch this space for more details

3rd TirunalluGhandarva Rathri

morning seva

Hamsa - Yali

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 4 - Feb 19 th ,2020 (Wednesday)

Morning - 9:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Ravanudu - Nemali (mayuri)

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 4 - Feb 19 th ,2020 (Wednesday)

Night - 8:00 PM

Watch this space for more details

4th TirunalluNaga Rathri

morning seva

Hamsa - Chilukai

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 5 - Feb 20 th ,2020 (Thursday)

Morning - 9:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Sesha - Yali

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 5 - Feb 20 th ,2020 (Thursday)

Night - 8:00 PM

Watch this space for more details

MahashivarathriLingodbhavam

morning seva

Indra - Chapparam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 6 - Feb 21 st ,2020 (Friday)

Morning - 10:25 AM

Watch this space for more details

evening seva

Nandi - Simham

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 6 - Feb 21 st ,2020 (Friday)

Night - 9:30 PM

Watch this space for more details

Lingodhbavam / RathothsavamBrahma Rathri

morning seva

Rathothsavam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 7 - Feb 22 nd ,2020 (Saturday)

Morning - 10:30 AM

Watch this space for more details

evening seva

Teppothsavam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 7 - Feb 22 nd ,2020 (Saturday)

Night - 8:30 PM

Watch this space for more details

Sri Swamy Ammavarla KalyanotsavamSkandha Rathri

morning seva

Adhikara Nandi - Kamadhenuvu

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 8 - Feb 23 rd ,2020 (Sunday)

Morning - 10:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Gaja - Simham

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 8 - Feb 23 rd ,2020 (Sunday)

Night - 9:00 PM

Kalyanostavam Starts from 3:00 AM

Watch this space for more details

Sri Sabhapathi KalyanamAnandha Rathri

morning seva

Tirucchi Utsavam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 9 - Feb 24th ,2020 (Monday)

Morning - 11:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Sabhapathi Kalyanam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 9 - Feb 24th ,2020 (Monday)

Night - 7:00 PM

Watch this space for more details

Giri PradhakshinamRushi Rathri

morning seva

Banatha Ambari - Banatha Ambari

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 10 - Feb 25th ,2020 (Tuesday)

Morning - 8:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Ashwam (Horse) - Simham

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 10 - Feb 25th ,2020 (Tuesday)

Watch this space for more details

Theertha Vaari - DwajaavarohanamDeva Rathri

morning seva

Kedigam - Kedigam

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 11 - Feb 26th ,2020 (Wednesday)

Morning - 9:00 AM

Watch this space for more details

evening seva

Simhasanam - kamadhenuvu

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 11 - Feb 26th ,2020 (Wednesday)

Morning - 9:00 PM

Watch this space for more details

Pallaki Seva

evening seva

Pallaki Seva (8pm)

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 12 - Feb 27th ,2020 (Thursday)

Night - 8:00 PM

Watch this space for more details

Ekantha Seva

evening seva

Ekantha Seva (Inside Temple 9.30 PM)

SriKalahasti - Mahashivarathri Brahmotsavam - 2020

Day 13 - Feb 28th ,2020 (Friday)

Night - 9:30 PM

Watch this space for more details

For the day

No Data

For the day

No Data

© 2020 - SriKalahasti Online